Monday, September 14, 2015

हेल्थ टिप् : चुइगम चपाउदा दातलाई फाइदा :

हेल्थ टिप् : चुइगम चपाउदा दातलाई फाइदा :

-- खाना खाए पछि चिनी रहित चुईगम  चपाएमा तपाई को सास र मुख मा हुने रोग र दातमा किरालग्नु  बाट बच्न सक्नुहुने छ !


  • २० मिनट खान खाए पछि दैनिक रुपमा चुयिगम चपाएमा मुख बाट प्रस्सत पानी आउने र मुख सफा र जिवार्ण मुक्त हुने हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ !

  • चिनी रहित चुईगम  मात्रले फाइदा गर्छ तेसैले  सुगर भएको चुईगम  नचपाउनु !

  • सधै दिनमा २ पटक फ्लोराईड भएको दंतमंजन ले दात माझ्नु भएमा मुख स्वास्थ र किरा लग्नुबाट जोगिन्छ  !

0 comments:

Post a Comment